Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről

I. Tájékoztatjuk, hogy a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cím: 1185 Budapest, Igló u. 33-35, Honlap: www.hungarocontrol.hu, E-mail: ais@hungarocontrol.hu, a továbbiakban: HungaroControl Zrt.) a repüléstájékoztató szolgálat ellátásával kapcsolatban az alábbiak szerint kezeli személyes adatait:

1. A légiforgalmi tájékoztató szolgálat kiadványaiban (AIP, NOTAM, légiforgalmi térkép) tapasztalt eltérések bejelentése és légiforgalmi tájékoztatás kérése esetén megadott személyes adatok tekintetében

Kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, az elektronikus úton, vagy postai úton megküldött levélben, vagy a www.hungarocontrol.hu és az ais.hungarocontrol.hu oldalon leadott „üzenetben” megadott személyes adatok;

Az adatkezelés jogalapja: 

a) az adatok rögzítése, rendszerezése és felhasználása tekintetében: a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2017/373/EU bizottsági végrehajtási rendelet VI. Melléklet AIS.OR.235 pontjában és AIS.TR.235 pontjában meghatározott jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján; 

b) az adatok tárolása és törlése tekintetében: a 2017/373/EU bizottsági végrehajtási rendelet VI. Melléklet AIS.OR.235 pontjában és AIS.TR.235 pontjában meghatározott jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján;

Az adatok forrása: a bejelentő által megküldött levél, e-mail, valamint a www.hungarocontrol.hu és az ais.hungarocontrol.hu weboldalon leadott „Üzenet”;

Az adatkezelés célja: 

 • a)  a küldő személy beazonosítása, kapcsolattartás, az adatok eredetének későbbi azonosítása,
 • b)  a 2017/373/EU bizottsági végrehajtási rendelet VI. Melléklet AIS.OR.235 pontja és AIS.TR.235 pontja szerinti megőrzési kötelezettség teljesítése;

Adatkezelés módja: elektronikus úton történő rögzítés, rendszerezés, tárolás, felhasználás, törlés;

Adatkezelés időtartama: A bejelentésben megadott adatok lejárati idejét követő öt évig.

Adatfeldolgozó: a www.hungarocontrol.hu és az ais.hungarocontrol.hu oldalakon megadott adatok tekintetében a HungaroControl Zrt. honlapját üzemeltető BigFish Internet-technológiai Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2., e-mail: cafe@bigfish.hu)

2. A nem eltérések bejelentése és légiforgalmi tájékoztatás kérése céljából a HungaroControl Zrt. weboldalán (www.hungarocontrol.hu), alweboldalán (ais.hungarocontrol.hu), vagy e-mailben megküldött üzenetben megadott adatok tekintetében:

Kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám (választható), illetve esetlegesen az „üzenet” szövegében esetlegesen megadott további személyes adatok (választható);

Az adatkezelés jogalapja: a látogató hozzájárulása az adatoknak a „Kapcsolat” menüpontban történő megadásával, vagy e-mailben történő megküldésével.

Az adatkezelés célja: a küldő személy beazonosítása, kapcsolattartás;

Adatkezelés módja: elektronikus úton történő tárolás, rendszerezés, felhasználás, törlés, az adatkezelés elektronikusan történik.

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adatok megadását követő 1 évig.

Adatfeldolgozó: a www.hungarocontrol.hu és az ais.hungarocontrol.hu oldalakon megadott adatok tekintetében a HungaroControl Zrt. honlapját üzemeltető BigFish Internet-technológiai Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2., e-mail: cafe@bigfish.hu)

3. A HungaroControl légiforgalmi tájékoztató szolgálat kiadványainak megrendelésekor megadott adatok tekintetében

Kezelt adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám, a megrendelés szövegében esetlegesen megadott további személyes adatok;

Adatkezelés jogalapja: 

 • a) a légiforgalmi tájékoztató szolgálat kiadványainak megrendelésével létrejött szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján;
 • b)  a nemteljesítés által előidézett további lépések, illetve a szerződés végrehajtásakor felmerülő egyéb események esetén az adatok felhasználása tekintetében: a HungaroControl Zrt.-nek a szerződéses jogai tiszteletben tartásának biztosításához fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján;
 • c)  az adatok tárolása tekintetében: a HungaroControl Zrt.-nek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) és 169. § (1) bekezdése szerinti jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján;

Az adatok forrása: a megrendelő által e-mailben megküldött, vagy az  ais.hungarocontrol.hu weboldalon leadott megrendelés;

Az adatkezelés célja: 

 • a)  a megrendelés teljesítése,
 • b) a nemteljesítés által előidézett további lépések, illetve a szerződés végrehajtásakor felmerülő egyéb események esetén a HungaroControl Zrt. szerződéses jogai tiszteletben tartásának biztosítása,
 • c) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) és 169. § (1) bekezdése szerinti megőrzési kötelezettség teljesítése;

Adatkezelés módja: elektronikus úton történő tárolás, felhasználás, törlés; 

Adatkezelés időtartama: kilenc év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése alapján);

Adatfeldolgozó: a www.hungarocontrol.hu és ais.hungarocontrol.hu oldalakon megadott adatok tekintetében a HungaroControl Zrt. honlapját üzemeltető BigFish Internet-technológiai Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2., e-mail: cafe@bigfish.hu)

4. A HungaroControl ais.hungarocontrol.hu alweboldalán a NOTAM megjelenésekről szóló értesítési listára történő feliratkozáskor megadott adatok tekintetében:

Kezelt adatok: e-mail cím, aláírás;

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az értesítési listára történő feliratkozáskor; 

Az adatkezelés célja: a NOTAM megjelenésekről és a dokumentum letöltési lehetőségéről szóló értesítés megküldése;

Az adatok forrása: az ais.hungarocontrol.hu oldalon elérhető értesítési lista;

Adatkezelés módja: elektronikus úton történő tárolás, felhasználás, törlés;

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb minden év december 31. napjáig;

Adatfeldolgozó: a HungaroControl Zrt. honlapját üzemeltető BigFish Internet-technológiai Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2., e-mail: cafe@bigfish.hu).

II. Adatbiztonsági intézkedések 
 1. Tájékoztatjuk arról, hogy a megadott személyes adatokat az adatkezelő és az adatfeldolgozó bizalmasan kezelik, azokat - a hatóságok és más szervek részére történő, jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével – az Ön előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül harmadik személy részére nem adják át.
 2. Tájékoztatjuk, hogy a HungaroControl  az Ön által megadott személyes adatokat elektronikus formában, a székhelyén (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) található szervereken, valamint az adatfeldolgozó szerverein tárolja. A személyes adatai tárolásához az adatfeldolgozón kívül a Társaság más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. A személyes adatok kezelése során - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - olyan kockázatarányos adminisztratív és technikai védelmi intézkedéseket alkalmaz, amelyek megelőzik a személyes adatokhoz történő illetéktelen és jogosulatlan hozzáférést, illetve az adatok illetéktelen és jogosulatlan módosítását, valamint biztosítják az ellenőrizhetőséget mind a manuális, mind az automatizált adatfeldolgozási folyamatok esetén. A Társaság biztosítja továbbá, hogy a különböző nyilvántartásokban szereplő adatok ne legyenek közvetlenül összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

III. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

 1. Tájékoztatunk, hogy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha: 
  • a) a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelés közérdekű vagy jogi közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, vagy az adatkezelés az adatkezelők vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.
  • b) a személyes adat kezelése közvetlen üzletszerzés céljára, vagy közvetlen üzletszerzés célú profilalkotás céljából történik;
  • c)  a személyes adat kezelése tudományos és történelmi kutatás céljából, vagy statisztikai célból történik, amelyre nem közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

   Ha az adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 2. Tájékoztatjuk, hogy jogában áll kérnie, hogy személyes adatait és azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa. A személyes adatokról másolatot kérhet, amennyiben a másolat igénylése nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A másolatok kérése első alkalommal díjmentes, minden további másolatért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel.
 3. Tájékoztatjuk, hogy kérheti személyes adatainak pontosítását, helyesbítését, vagy azok kiegészítését nyilatkozatával, amennyiben az adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak.
 4. Tájékoztatunk, hogy kérelmére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben vitatja az adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlése helyett azok korlátozását kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, de igényli az adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, valamint ha tiltakoztál az adatkezelés ellen és a tiltakozás elbírálása folyamatban van. Amennyiben az adatkezelők feloldják az adatkezelés korlátozását, úgy arról előzetesen tájékoztatást adnak.
 5. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő, vagy adatfeldolgozó a kezelt személyes adatot kérésére törli, ha:
  • a)  kezelése jogellenes,
  • b)  az adatkezelés célja megszűnt, vagy a cél eléréséhez az adatok további kezelése nem szükséges;
  • c)  visszavonod hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • d)  az adatok tárolásának jogszabály általi megengedett ideje lejárt;
  • e)  az adatok törlését jogszabály, hatóság vagy bíróság elrendelte.
 6. Tájékoztatjuk, hogy az kérelmére az adatkezelő személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja, vagy azokat – amennyiben ez technikailag megvalósítható – egy másik adatkezelőnek továbbítja, illetve biztosítja részére a továbbítást. Tájékoztatjuk, hogy az adatok átadása vagy továbbítása nem biztosítható, ha az adatot törölni kell, vagy az adatkezelés közérdekből, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges.
 7. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján történik, úgy jogában áll visszavonnia hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 8. Tájékoztatjuk, hogy jogellenes adatkezelés eredményeként elszenvedett kárért, vagy személyiségi jogi sérelemért kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet. 
 9. A HungaroControl az Ön által benyújtott, Önt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet, annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 1 hónapon belül elbírálja és döntéséről írásban, vagy – ha a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be – elektronikus úton értesíti.

  Az adott évben, azonos adatkörre vonatkozóan benyújtott ismételt kérelem esetén - amennyiben a kérelemnek nem az az oka, hogy az adatkezelő mulasztása miatt az adatok helyesbítése, törlése, vagy korlátozása szükséges - az adatkezelő kérheti a kérelem teljesítésével kapcsolatos költségei megtérítését.
 10. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9. ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A perre az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék illetékes azzal, hogy a per - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

IV. Tájékoztatjuk, hogy a HungaroControl Adatvédelmi Tisztviselője: dr. Fazekas Anikó (+36-30-851-2515, dpo@hungarocontrol.hu).